Keychron V2 Keyboard Plate File

Keychron V2 Keyboard Plate File PDF Download
Keychron V2 Keyboard Plate File DWG Download

ANSI Layout

Plate File of Keychron V2

ISO Layout